กรณีศึกษาวิทยานิพนธ์

หน้าหลัก หลักสูตร แผนการศึกษา ประเด็นวิจัย ตำรา วิชาการ นักศึกษา อาจารย์ แฟ้มภาพ
รายชื่อ สอบจบ ชื่อวิทยานิพนธ์ แหล่งพิมพ์
พระมหาศุภชัย สุภกิจโจ, ผศ.  (รุ่น 1) 23 พ.ค.59 การพัฒนาห้องเรียนดิจิตอลที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม วารสารศึกษาศาสตร์ ม. นเรศวร. 20(2) เม.ย. - มิ.ย. 2561 (TCI 1)
ผศ. วิทูล ทาชา  (รุ่น 1) 23 พ.ค.59

การพัฒนาอีเลิร์นนิ่งเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

วารสารศึกษาศาสตร์ ม. นเรศวร. 27 (1) ม.ค. - มี.ค. 2561 (TCI 1)
อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ (รุ่น 1) 24 พ.ค.59 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน วารสารครุศาสตร์ มรภ. มหาสารคาม. 13: 2 (25) ก.ค. - ธ.ค. 2559 (TCI 1)
วุฒิพงษ์ เทียมสุวรรณเลิศ (รุ่น 1) 22 ส.ค.59 ตัวบ่งชี้สมรรถนะภาวะผู้นำสำหรับบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่ วารสารศึกษาศาสตร์ ม. นเรศวร. 20 (3) ก.ค. - ก.ย. 2561 (TCI 1)
เรืองยศ แวดล้อม (รุ่น 1) 22  ส.ค.59 ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำแบบโลกาภิวัตน์สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วารสารครุศาสตร์ มรภ มหาสารคาม. 13: 2 (25) ก.ค.-ธ.ค. 2559 (TCI 1)
พระจักรพล ป้องสิริ  (รุ่น 1) 23 ส.ค. 59 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม วารสารศึกษาศาสตร์ ม. มหาสารคาม. 11(2) เม.ย. - มิ.ย. 2560 (TCI 1)
วุฒิชัย วรครบุรี  (รุ่น 1) 17 พ.ย.59 โปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดปัญหาเป็นฐานสำหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน วารสารศึกษาศาสตร์ มมส.  12(2) เมษายน-มิถุนายน 2561 (TCI 1)
เสาวลักษณ์ วรครบุรี  (รุ่น 1) 17 พ.ย.59 โปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดโครงงานเป็นฐานสำหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วารสารสุทธิปริทัศน์ 31(99) กค. - กย. 2560 (TCI 1)
ขวัญใจ แก้วแสง  (รุ่น 1) 18 พ.ย.59 โปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานสำหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหา มกุฏราชวิทยาลัย วารสารศึกษาศาสตร์ . มหาสารคาม 12(1) ม.ค. - มี.ค. 2561 (TCI 1)
กรรณิกา กันทำ (รุ่น 1) 18 พ.ย.59 ตัวบ่งชี้ทักษะภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา วารสารศึกษาศาสตร์ ม. มหาสารคาม  12(2) เมษายน - มิถุนายน 2561 (TCI 1)
อัครเดช นีละโยธิน (รุ่น 2) 18 พ.ย.59 ตัวบ่งชี้ทักษะนักเรียนศตวรรษที่ 21 สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มรภ. อุบลราชธานี. 17(1) กย.-ธค. 2561. (TCI 1)
ภัทรพร อรัญมาลา (รุ่น 2 04 มี.ค. 60

โปรแกรมพัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐ

วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มรภ. อุบลราชธานี 18(1) มกราคม - เมษายน 2561 (TCI 1)
จันทร์นภาเพ็ญ ทินราช (รุ่น 2) 04 มี.ค. 60 การยกระดับมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแวงอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มรภ. อุบลราชธานี 18(1) มค. - เม.ย. 2561 (TCI 1)
 พระมหาชนะ ชัยชนะ (รุ่น 2) 04 มี.ค.60

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่นร่วมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบยึดปัยหาเป็นฐานในโรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจจิมเชียงยืน

วารสารศึกษาศาสตร์ ม. มหาสารคาม 12(3) กรกฎาคม - กันยายน 2561 (TCI 1)
วัสนัย ล้นเหลือ (รุ่น 2) 20 มี.ค.60 ตัวบ่งชี้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน: โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม (ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 8(1) มค. เม.ย. 2561 (TCI 1)
สุทธิพงษ์ ทะกอง (รุ่น 2) 20 มี.ค.60 ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงคุณธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน: โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง วารสาร ม. นครพนม (ฉบบมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)  8(1) มค. - เมย. 2561 (TCI 1)
วีระพล ภูวนนท์ (รุ่น 2) 27 พ.ค.60

การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติเพื่อการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ สำหรับบุคลากรในสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

วารสารศึกษาศาสตร์ ม. มหาสารคาม 12(3) กรกฎาคม - กันยายน 2561 (TCI 1)

อัจจชิญา สงวนศรีพิสุทธิ์
(รุ่น 2)

05มค60

 

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

งานวิจัย Indicator  มีปรับเกณฑ์การทดสอบโมเดล + รูปแบบการเขียนรายงานผล

วารสารศึกษาศาสตร์ ม. มหาสารคาม 14(1), มกราคม - มีนาคม 2563 TCI
วาราดา ปวีณวัชร์ (รุ่น 3) 4 มิ.ย.61 ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำแบบยั่งยืนสำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา: การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ERIC -  Journal of  International Education Studies  Vol.  11 No.  12, December 2018,
ณภูผา โพธิมา (รุ่น 3) 4 มิ.ย.61 โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลสำหรับครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ERIC -  Journal of  International Education Studies  Vol.  11 No. 11, November 2018, 
เอมจิตร สมสืบ (รุ่น 3) 5 มิ.ย. 61 ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา: การพัฒนาและการทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ERIC -  Journal of  International Education Studies  Vol. 12  No.  1 January 2019,
กลมเกลียว มาเวียง (รุ่น 3) 5 มิ.ย. 61 ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมปัญญาสำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา: การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ERIC' - Journal: International Education Studies. Vol 11 No. 11 November 2018.
วัลลภ ภูจอมจิตร (รุ่น 3) 6 มิ.ย. 61 ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงบันดาลใจสำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา: การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ERIC -  Journal of  International Education Studies  Vol.  11 No.  12, December 2018
จิรวุฒิ คุวานันท์  (รุ่น 3) 2 ก.ค. 61

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต 14(1) มกราคม - มิถุนายน 2563 (TCI 1)
อาริยา ธีรธวัช (รุ่น 3) 2 ก.ค. 61

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สำหรับครู ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 23(1) มกราคม - มีนาคม 2564 (ATC & TCI 1)
ชวลิต รอบรู้  รุ่น 2)

2 พ.ย. 61

รวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความมีประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่ง สังกัดกองการศึกษาทศบาลตำบลนาโป่ง จังหวัดเลย

วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ 6(4), เมษายน 2564, TCI1
รัชนี พจนา (รุ่น 3) 14 ธ.ค.61 ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำปรับเปลี่ยนสำหรับอาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก: การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ERIC - Journal of Education and Learning. 9(3), May15, 2020.
พระมหาจิตติพงษ์ ฉนฺทโก
(รุ่น 1)
21 พ.ค.62 การพัฒนาความเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนวัดศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ERIC & SCOPUS -  International Journal of Higher Education. 9(1) 2020: 11-21.
พระมหาฉัตรชัย มูลสาร (รุ่น 1) 21 พ.ค.62 ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำที่แท้จริงสำหรับครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ERIC -  International Journal of Education Studies. 12(12) November 2019.
เสถียร วงศ์คม (รุ่น 3) 25 ก.ค.62 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติ ERIC, & SCOPUS -  International Journal of Higher Education. 8(5) 2019: 134-142.
เอกชาตรี สุขเสน (รุ่น 1) 28 พ.ย.62 ตัวบ่งชี้ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ERIC -  International Journal of Education Studies. 13(4), April 2020
รพีพัฒน์ หาญโสภา (รุ่น 3) 22 ต.ค.63 พัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ 5(11), พฤศจิกายน 2563, 19-31 TCI1
พลัฏฐ์ ทิพย์ศรีราช  (รุ่น 3)

5 มี.ค.64

โมเดลความสัมพันธ์ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทางการศึกษาสำหรับผู้บริหารโรงรียนประถมศึกษา ERIC -  Journal - Education Quarterly Reviews. 4(1), 221-234. March 2021.
คมสันท์ โนนทิง (รุ่น 3) 5 เม.ย.64 โมเดลความสัมพันธ์ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำต้นแบบสำหรับครูสังกัดสำนักงานการปกครองส่วนท้องถิ่น ERIC - International Journal of Educational Methodology 7(2), 235-247. May 2021.
พระมหาไพจิตร สาฆ้อง (รุ่น5) 27 พค64 การพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ERIC - World Journal of Education 11(3), 47-59
ชัชวาลย์ สาระภูมิ (รุ่น5) 27 พค.64

ฏิบัติการความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

ERIC - International Journal of Educational Methodology 7(3), 387-400.
สุรเชษฐ์ รูปต่ำ (รุ่น5) 18 มิ.ย.64

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสอนน้อยลง เรียนรู้มากขึ้น: กรณีของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

ERIC - Education Quarterly Reviews. 4(2), 578-592.
เปรมิน สิงห์ซอม (รุ่น5)

 7 ก.ค. 64

ารพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม Scopus - Annals of Romanian Society Cell Biology. 25(6), 16309-16324.
ศุภพาพิศย เปรมิยะวงศา
(รุ่น5)

27 ก.ค.64

พัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม วารสารวิชาการธรรมทรรศน์  21(3), 199 - 211. (กรกฎาคม - กันยายน 2564)
พระนิวัฒนมหาโชติวฑฺฒโน
(รุ่น5)

27 ก.ค.64

โปรแกรมออนไลน์เพื่อเสริมพลังทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน โดยหลักการทางทฤษฎีและหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ในสถานศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 12(2) ม.ค. - เม.ย. 2566. TCI 1 (รับรองการตีพิมพ์)
ศุภณัฐ สิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร (5) 15 ก.ย.64 โมเดลสมการโครงสร้างของพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขาดต้นฉบับ

พระศรีสุข เฉลิมคุณ รุ่น 4)

24 มี.ค.65

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนวัดมหาพุทธวงศ์คำป่าหลวง สปป. ลาว

ขาดต้นฉบับ
   

อัพเดท PAR และ R&D  - บางเรื่องแสดงในรูปแบบ e-book

 
สุขฤทัย พรหมรับ 6 25 พ.ค.65

https://shorturl.at/abrDJ

ERIC  - Education Quarterly Reviews, 5(2), 469-483.
ณัฐกุล ชอบใจ 6 25 พ.ค.65

https://shorturl.at/fFJW1

ERIC - Education Quarterly Reviews, 5(2), 484-495.
พระมหาอำพล ชัยสารี 6 26 พ.ค.65

https://shorturl.at/mpJU7

ERIC - Education Quarterly Reviews, 5(2), 496-506
ณภพ น้ำใจดี 6 26 พ.ค.65

https://shorturl.at/bqrD8

ERIC - Education Quarterly Review, 5(2), 612-625.
พระปลัดเล้ก ทองแสน 6 1 มิ.ย.65

https://shorturl.at/hpEF3

ERIC - Education Quarterly Review, 5(2), 588-599.
พระมหาเกริกเกียรติ
ไพศาลเจริญลาภ
6
1 มิ.ย.65

https://shorturl.at/fDY39

ERIC - Education Quarterly Review, 5(2), 533-543.
แมนมิตร อาจหาญ 6 1 มิ.ย.65

https://shorturl.at/jpwM1

ERIC - Education Quarterly Review 5(3), 97-109
ชารีวัฒน์ ถวิลวงษ์ 6 2 มิ.ย.65

https://shorturl.at/hizG2

ERIC  - World Journal of Education, 12(3), 17-28
พระจักรพัชร์ หิรัญคำ 6 2 มิ.ย.65

https://shorturl.at/oxNQ7

ERIC - Education Quarterly Review, 5(3), 42-53.
พระมหาพิเชษฐ์ คำงาม 6 16 ส.ค.65 ปฏิบัติการความร่วมมือของครูเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา ERIC - Education Quarterly Review, 5(3), 459-472,
พชร พรรธนประเทศ 6 16 ส.ค.65

โรงเรียนวิถีพุทธที่มีผลปฏิบัติงานเป็นต้นแบบ : การศึกษาทฤษฎีฐานราก

ERIC - Education Quarterly Review 5(3) 399-409
จิรศักดิ์ พูนวิเชียร 6 16 ส.ค.65

https://shorturl.at/aRZ08

ERIC - Education Quarterly Review, 5(3), 231-245
สราวุฒิ กุลแดง 6 17 ส.ค.65

https://shorturl.at/biINZ

ERIC - Education Quarterly Review, 5(3), 372-386
แสงอาทิตย์ ไทยมิตร 4 7 เมย 66

โปรแกรมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล..

ขาดต้นฉบับ
อนัญพร พูลนิติพร 7 เมย 66 การเสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ERIC - World Journal of Education 13(2), 12-19.
    อัพเดท PAR และ R&D เพิ่มเติม     -   ต้นฉบับก่อนการสอบจบ  
วราวุธ สร้อยพิมาย 7 24 เมย 66

การปฏิบัติความร่วมมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเป็นครูศตวรรษที่ 21

ERIC - World Journal of Education, 13(1), 30-44
อมรรัตน์ ผันสว่าง 7 24 เมย 66

พลังความร่วมมือของครูเพื่อเสริมสร้างทักษะภาวะผู้นำสากลของนักเรียน

ERIC - World Journal of Education 13(3), 64-78.
ชวลิต นุกูลการ 7 24 เมย 66

เพิ่มพูนทักษะการบริหารจัดการโครงการให้กับครูสู่การพัฒนานักเรียน

ERIC - World Journal of Education, 13(1), 58-67.
มนตรี กรมทำมา 7 24 เมย 66

เสริมพลังความรู้ให้กับครูสู่การพัฒนาทักษะการเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน

ERIC - World Journal of Education 13(2), 31-40
รพีพรรณ หมอปาร้า 7 25 เมย 66

พัฒนาครูสู่การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน

ERIC - World Journal of Education 13(3), 94-104
หนึ่งฤทัย ฮาตแสนเมือง 7 25 เมย 66

เสริมพลังการเรียนรู้ของครูสู่การพัฒนาทักษะเชิงนวัตกรรมให้กับนักเรียน

ERIC - World Journal of Education 13(2), 56-67
คชา ปราณีตพลกรัง 7 25 เมย 66

เสริมพลังการเรียนรู้ของอาจารย์สู่การพัฒนานักศึกษเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ERIC - World Journal of Education 13(3) ,1-12.
บัญชา ธรรมบุตร 7 25 เมย 66

พัฒนาอาจารย์สู่การเสริมสร้างทักษะของนักศึกษาเพื่อความสำเร็จ

ERIC - World Journal of Education 13(3), 13-23.

พระมหาปฐมภูมิ จังพล 7

2 พค 66

ระดมความร่วมมือพัฒนาเพื่อเป็นห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21

ERIC - World Journal of Education 13(3), 24-39.

พระยุทธศักดิ์ ธรรมมูลตรี 7

2 พค 66

ครูกับการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างทักษะภาวะผู้นำของนักเรียน

ERIC - World Journal of Education 13(3) 34-48

พระครูประดิษฐ์บุญธรรม 7

2 พค 66

ระดมพลังพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนศตวรรษที่ 21

ERIC - World Journal of Education 13(4), 1-11
สุปัน สายสินธุ์ 7 2 พค 66

พัฒนาครูสู่การเสริมสร้างทักษะทีมงานที่มีประสิทธิผลของนักเรียน

ERIC - World Journal of Education 13(2), 1-11
สุภาวิณี โสภิณ 7 2 พค 66

ครูกับปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้เรียนศตวรรษที่ 21

ERIC - World Journal of Education 13(3), 79-93.
ศิริวัฒนา ต่อนี 7 2 พค 66

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างทักษะความเป็นครูที่มีประสิทธิผล

ERIC - World Journal of Education 13(2), 41-55
สายใจ คำทะเนตร 4 2 พค 66 โมเดลเชิงทฤษฎีตัวบ่งชี้ของสมรรถนะอาจารย์พยาบาลในสถาบันพระบรมราชชนก  
ดวงใจ ถวิลไพร 8 25 มีค 67 สริมสร้างการเรียนรู้ของครูสู่การพัฒนานักเรียน : กรณีของทักษะภาวะผู้นำแบบร่วมกัน ERIC- World Journal of Education 14(2), 126-139.
สพรรษา ธรรมสโรช 8 25 มีค 67

สริมพลังการเรียนรู้ของครูสู่การปฏิบัติ : กรณีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน

ERIC -World Journal of Education 14(2), 66-78
วัทธิกร โพธิ์ชัยโถ 8 25 มีค 67 เสริมพลังการเรียนรู้ของครูสู่การเสริมสร้างพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของนักเรียน ERIC -World Journal of Education 14(2), 94-105
พนิดา กระทุ่มนอก 8 26 มีค 67

เสริมพลังการเรียนรู้ของครูสู่การเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมของนักเรียน

ERIC-World Journal of Education 14(2), 1-11.
เฉลิมชัย พลดงนอก 8 26 มีค 67 สริมพลังการเรียนรู้ของครูสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับการเรียนรู้เชิงรุกในห้องเรียน ERIC- World Journal of Education 14(2),
ศุภกิตติ์ สุนารี 8 26 มีค 67

พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนทักษะครูศตวรรษที่ 21 สู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล

ERIC- World Journal of Education 14(2),
จีระยุทธ์ พุทธรักษาพิทักษ์7 6 เมย 67 ปฏิบัติการความร่วมมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการเป็นผู้นำทางการศึกษาของครู  
พระณัฐวุฒิ สุชาโต 8 15 พค 67

พัฒนาเพื่อการเรียนรู้ของครูสู่การเสริมสร้างพฤติกรรมส่งเสริมสังคมแก่นักเรียน

ERIC- World Journal of Education 14(2), 140-150.
สุพัฒน์ ศรีกงพาน 8 15 พค 67

เสริมพลังการเรียนรู้ของครูสู่การพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบของนักเรียน

ERIC- World Journal of Education 14(2), 151-162.
ธิดาวรรณ ไพรพฤกษ์ 8 16 พค 67

เสริมพลังการเรียนรู้ของครูสู่การเพิ่มพูนทักษะความมีพันธะรับผิดชอบของนักเรียน

ERIC- World Journal of Education 14(2),
กิตติชัย ก้อนแก้ว 8 16 พค 67

เพิ่มศักยภาพของครูสู่การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียน

ERIC- World Journal of Education 14(2),
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

ศิษย์เก่า มข.

คนึง สายแก้ว ถาวร คูณิรัตน์ จิรวรรณ เล่งพาณิชย์ อำนาจ ชนะวงศ์ อนันต์ งามสะอาด อาคม อึ่งพวง
ไชยา ภาวะบุตร   กัญญา โพธิวัฒน์ นิกัญชลา ล้นเหลือ แก้งเวียง นำนาผล ไกศิษฎ์ เปลรินทร์ กวินเกียรติ นนท์พละ
นภดล พูลสวัสดิ์ สุพจน์ ประไพเพ็ชร กิตต์กาญจน์ ปฏิพันธ์ ภิญโญ มนูศิลป์ พิธาน พื้นทอง พงษ์ธร สิงห์พันธ์
สมภาร ศิโล อภิสิทธิ์ บุญยา ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ แสงรุนีย์ มีพร สถาพร หยอมเอน ศิริ ถีอาสนา
วิชิต กัมมันตะคุณ พระมหาสาคร ภักดีนอก วงศ์วฤณ พิชัยลักษณ์ สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ สุรัตน์ ดวงชาทม สุเทพ บุญเติม
คมสันท์ ขจรปัญญาไพศาล ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข Thunyaporn Papholngam บรรจบ บุญจันทร์ ฉัตรชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ ชัชจริยา ใบลี
Tatphicha Nunta รัติพร ภาธรธุวานนท์ จารุวรรณ ประทุมศรี ดุสิต วิพรรณะ จตุรงค์ ธนะสีลังกูร โกวิท วัชรินทรางกูร
รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ วิลัยพร เสรีวัฒน์ พิมผกา ธรรมสิทธิ์ พัชรกฤษณ์ พวงนิล เพียงแข ภูผาย่าง พิสิฐ เทพไกวัล
พริ้มเพรา   วราพันธุ์พิพิธ อาภารัตน์ ราชพัฒน์ สายสมร ศักดิ์คำดวง สิทธิชัย สอนสุภี สุธาสินี แม้นญาติ ธนู ศิริจันทพันธ์
ศิริกุล นามศิริ สุดสวาท ประไพเพ็ชร Srimala Jatuporn อนันต์ พันนึก สัมฤทธิ์ กางเพ็ง สินติสุข ภูแสงโสม
ชยานนท์ มนเพียรจันทร์ สวัสดิ์ โพธิวัฒน์ วาทิต ระถี สุเมธ ปานะถึก พ็ญพร ทองคำสุก ยุวดี  ไวทยะโชติ
รัฐสภา พงษ์ภิญโญ  จินตนา ศรีสารคาม ดุสิต สมศรี เปรื่อง จันดา วาโร เพ็งสวัสดิ์ ณัฐพร
ปาริสา อร่ามเรือง ดวงนภา มกรานุรักษ์ กุหลาบ ปุริสาร สมจิต สงสาร ชีวิน อ่อนละออ ประยูร เจริญสุข
ดารุวรรณ ถวิลการ ประยุทธ์ ชูสอน ธรินธร นามวรรณ มนพ สกลศิลป์ศิริ ตวัญลักษณ์ พวงนิล มัณฑนา อินทุสมิต
เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ พงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว สมคิด สร้อยน้ำ วสันต์ สัตยคุณ

 

 

 

วารสารบริหารการศึกษา มข. 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

 

 25/06/2567