e-book\new_page_1.txt

 

วิทยานิพนธ์

หน้าหลัก หลักสูตร แผนการศึกษา ต่างประเทศ ตำรา วิชาการ นักศึกษา อาจารย์ แฟ้มภาพ
รายชื่อ สอบจบ ชื่อวิทยานิพนธ์ แหล่งพิมพ์
     พระมหาศุภชัย
สุภกิจโจ, ผศ.
23 พ.ค. 59 การพัฒนาห้องเรียนดิจิตอลที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม วารสารศึกษาศาสตร์ ม. นเรศวร. 20(2) เม.ย. - มิ.ย. 2561 (TCI 1)
     ผศ. วิทูล ทาชา  
(รุ่น 1)
23 พ.ค. 59

การพัฒนาอีเลิร์นนิ่งเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

วารสารศึกษาศาสตร์ ม. นเรศวร. 27 (1) ม.ค. - มี.ค. 2561 (TCI 1)
      อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์  (รุ่น 1) 24 พ.ค. 59 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน วารสารครุศาสตร์ มรภ. มหาสารคาม. 13: 2 (25) ก.ค. - ธ.ค. 2559 (TCI 1)
     วุฒิพงษ์ เทียมสุวรรณเลิศ (รุ่น 1) 22 ส.ค. 59 ตัวบ่งชี้สมรรถนะภาวะผู้นำสำหรับบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่ วารสารศึกษาศาสตร์ ม. นเรศวร. 20 (3) ก.ค. - ก.ย. 2561 (TCI 1)
     เรืองยศ แวดล้อม            (รุ่น 1) 22  ส.ค.59 ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำแบบโลกาภิวัตน์สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วารสารครุศาสตร์ มรภ มหาสารคาม. 13: 2 (25) ก.ค.-ธ.ค. 2559 (TCI 1)
     พระจักรพล ป้องสิริ      (รุ่น 1) 23 ส.ค. 59 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม วารสารศึกษาศาสตร์ ม. มหาสารคาม. 11(2) เม.ย. - มิ.ย. 2560 (TCI 1)
     วุฒิชัย วรครบุรี  
(รุ่น 1)
17 พ.ย. 59 โปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดปัญหาเป็นฐานสำหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน วารสารศึกษาศาสตร์ มมส.  12(2) เมษายน-มิถุนายน 2561 (TCI 1)
     เสาวลักษณ์ วรครบุรี    (รุ่น 1) 17 พ.ย. 59 โปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดโครงงานเป็นฐานสำหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วารสารสุทธิปริทัศน์ 31(99) กค. - กย. 2560 (TCI 1)
     ขวัญใจ แก้วแสง  
(รุ่น 1)
18 พ.ย. 59 โปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานสำหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหา มกุฏราชวิทยาลัย วารสารศึกษาศาสตร์ . มหาสารคาม 12(1) ม.ค. - มี.ค. 2561 (TCI 1)
     กรรณิกา กันทำ  
(รุ่น 1)
18 พ.ย. 59 ตัวบ่งชี้ทักษะภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา วารสารศึกษาศาสตร์ ม. มหาสารคาม  12(2) เมษายน - มิถุนายน 2561 (TCI 1)
     อัครเดช นีละโยธิน     (รุ่น 2) 18 พ.ย. 59 ตัวบ่งชี้ทักษะนักเรียนศตวรรษที่ 21 สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มรภ. อุบลราชธานี. 17(1) กย.-ธค. 2561. (TCI 1)
     ภัทรพร อรัญมาลา      (รุ่น 2) 04 มี.ค. 60

โปรแกรมพัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐ

วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มรภ. อุบลราชธานี 18(1) มกราคม - เมษายน 2561 (TCI 1)
     จันทร์นภาเพ็ญ ทินราช (รุ่น 2) 04 มี.ค. 60 การยกระดับมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแวงอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มรภ. อุบลราชธานี 18(1) มค. - เม.ย. 2561 (TCI 1)
     พระมหาชนะ ชัยชนะ   (รุ่น 2) 04 มี.ค. 60

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่นร่วมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบยึดปัยหาเป็นฐานในโรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจจิมเชียงยืน

วารสารศึกษาศาสตร์ ม. มหาสารคาม 12(3) กรกฎาคม - กันยายน 2561 (TCI 1)
     วัสนัย ล้นเหลือ  
(รุ่น 2)
20 มี.ค. 60 ตัวบ่งชี้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน: โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม (ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 8(1) มค. เม.ย. 2561 (TCI 1)
     สุทธิพงษ์ ทะกอง
(รุ่น 2)
20 มี.ค. 60 ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงคุณธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน: โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง วารสาร ม. นครพนม (ฉบบมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)  8(1) มค. - เมย. 2561 (TCI 1)
     วีระพล ภูวนนท์  
(รุ่น 2)
27  พ.ค. 60

การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติเพื่อการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ สำหรับบุคลากรในสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

วารสารศึกษาศาสตร์ ม. มหาสารคาม 12(3) กรกฎาคม - กันยายน 2561 (TCI 1)

อัจจชิญา สงวนศรีพิสุทธิ์
(รุ่น 2)

 

 

 

05 ม.ค. 60

 

 

 

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

..................................................................................

งานวิจัย Indicator ตั้งแต่รายการข้างล่าง มีปรับเกณฑ์การทดสอบโมเดลใหม่

วารสารศึกษาศาสตร์ ม. มหาสารคาม 14(1), มกราคม - มีนาคม 2563 TCI 1

 

 

     วาราดา ปวีณวัชร์ 
(รุ่น 3)
4 มิ.ย. 61 ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำแบบยั่งยืนสำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา: การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ERIC -  Journal of  International Education Studies  Vol.  11 No.  12, December 2018,
     ณภูผา โพธิมา 
(รุ่น 3)
4 มิ.ย. 61 โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลสำหรับครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ERIC -  Journal of  International Education Studies  Vol.  11 No. 11, November 2018, 
     เอมจิตร สมสืบ
(รุ่น 3)
5 มิ.ย. 61 ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา: การพัฒนาและการทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ERIC -  Journal of  International Education Studies  Vol. 12  No.  1 January 2019,
     กลมเกลียว มาเวียง
(รุ่น 3)
5 มิ.ย. 61 ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมปัญญาสำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา: การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ERIC' - Journal: International Education Studies. Vol 11 No. 11 November 2018.
     วัลลภ ภูจอมจิตร
(รุ่น 3)
6 มิ.ย. 61 ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงบันดาลใจสำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา: การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ERIC -  Journal of  International Education Studies  Vol.  11 No.  12, December 2018
     จิรวุฒิ คุวานันท์ 
(รุ่น 3)
2 ก.ค. 61

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต 14(1) มกราคม - มิถุนายน 2563 (TCI 1)
     อาริยา ธีรธวัช 
(รุ่น 3)
2 ก.ค. 61

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สำหรับครู ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 23(1) มกราคม - มีนาคม 2564 (ATC & TCI 1)
     ชวลิต รอบรู้ 
(รุ่น 2)

2 พ.ย. 61

รวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความมีประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่ง สังกัดกองการศึกษาทศบาลตำบลนาโป่ง จังหวัดเลย

วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ 6(4), เมษายน 2564, TCI1
     รัชนี พจนา
(รุ่น 3)
14 ธ.ค. 61 ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำปรับเปลี่ยนสำหรับอาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก: การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ERIC - Journal of Education and Learning. 9(3), May15, 2020.
     พระมหาจิตติพงษ์ ฉนฺทโก
(รุ่น 1)
21 พ.ค. 62 การพัฒนาความเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนวัดศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ERIC & SCOPUS -  International Journal of Higher Education. 9(1) 2020: 11-21.
     พระมหาฉัตรชัย มูลสาร (รุ่น 1) 21 พ.ค. 62 ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำที่แท้จริงสำหรับครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ERIC -  International Journal of Education Studies. 12(12) November 2019.
     เสถียร วงศ์คม 
(รุ่น 3)
25 ก.ค. 62 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมสติ ERIC, & SCOPUS -  International Journal of Higher Education. 8(5) 2019: 134-142.
     เอกชาตรี สุขเสน 
(รุ่น 1)
28 พ.ย. 62 ตัวบ่งชี้ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ERIC -  International Journal of Education Studies. 13(4), April 2020
      รพีพัฒน์ หาญโสภา    (รุ่น 3) 22 ต.ค. 63 พัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ 5(11), พฤศจิกายน 2563, 19-31 TCI1
     พลัฏฐ์ ทิพย์ศรีราช     (รุ่น 3)

5 มี.ค. 64

โมเดลความสัมพันธ์ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทางการศึกษาสำหรับผู้บริหารโรงรียนประถมศึกษา ERIC -  Journal - Education Quarterly Reviews. 4(1), 221-234. March 2021.
      คมสันท์ โนนทิง 
(รุ่น 3)
5 เม.ย.64 โมเดลความสัมพันธ์ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำต้นแบบสำหรับครูสังกัดสำนักงานการปกครองส่วนท้องถิ่น ERIC - International Journal of Educational Methodology 7(2), 235-247. May 2021.
     พระมหาไพจิตร สาฆ้อง (รุ่น5) 27 พค 64 การพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ERIC - World Journal of Education 11(3), 47-59
     ชัชวาลย์ สาระภูมิ
(รุ่น5)
27 พค. 64

ฏิบัติการความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

ERIC - International Journal of Educational Methodology 7(3), 387-400.
     สุรเชษฐ์ รูปต่ำ
(รุ่น5)
18 มิ.ย. 64

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสอนน้อยลง เรียนรู้มากขึ้น: กรณีของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

ERIC - Education Quarterly Reviews. 4(2), 578-592.
     เปรมิน สิงห์ซอม
(รุ่น5)

 7 ก.ค. 64

ารพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม Scopus - Annals of Romanian Society Cell Biology. 25(6), 16309-16324.
     ศุภพาพิศย
เปรมิยะวงศา

(รุ่น5)

27 ก.ค. 64

พัฒนาทักษะการสอนศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม วารสารวิชาการธรรมทรรศน์  21(3), 199 - 211. (กรกฎาคม - กันยายน 2564)
  พระนิวัฒน
มหาโชติวฑฺฒโน

(รุ่น5)

27 ก.ค. 64

โปรแกรมออนไลน์เพื่อเสริมพลังทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน โดยหลักการทางทฤษฎีและหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ในสถานศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 12(2) ม.ค. - เม.ย. 2566. TCI 1 (รับรองการตีพิมพ์)
ศุภณัฐ สิริไอศูรย์
เศรษฐพงษ์กร
(5)
15 ก.ย. 64 โมเดลสมการโครงสร้างของพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

     พระศรีสุข เฉลิมคุณ
(4)

24 มี.ค. 65

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนวัดมหาพุทธวงศ์คำป่าหลวง สปป. ลาว

 
   

ปรับและเพิ่มแนวคิดของ PAR และ R&D

 
สุขฤทัย พรหมรับ 6 25 พ.ค. 65

https://anyflip.com/lwhoe/kllp/?fbclid=IwAR0VtaAPqOg8OsAySSuGEgkhVS2TPfOzjxCtPNnybYIod2EUF59Ox8TRV5c

ERIC  - Education Quarterly Reviews, 5(2), 469-483.
ณัฐกุล ชอบใจ 6 25 พ.ค. 65

https://anyflip.com/yaki/pkrb?fbclid=IwAR07WJZHZsaKHee-QCU0gKbFv2Pb9Wh_yUYjFyuAAl_t8Oc4QavXF6MUGaE

ERIC - Education Quarterly Reviews, 5(2), 484-495.
พระมหาอำพล ชัยสารี 6 26 พ.ค. 65

https://anyflip.com/cspxm/sres/?fbclid=IwAR2EOSS1DFNLP4XOLIYNMGrL2eUu7ISxGORL1iNAvC0BJgHBM4eugF_VoUY

ERIC - Education Quarterly Reviews, 5(2), 496-506
ณภพ น้ำใจดี 6 26 พ.ค. 65

http://online.anyflip.com/giwtx/xyqp/mobile/?fbclid=IwAR3gzW6Vh3uEyUdPJ_t4qym7tjaN_0Zw6vuGdElxhT-t6Ej2l8Rp1XcQaJ8

ERIC - Education Quarterly Review, 5(2), 612-625.
พระปลัดเล้ก ทองแสน 6 1 มิ.ย. 65

https://anyflip.com/jtnkh/ufnw/?fbclid=IwAR3NWwhTtCb4ndEr5PAAXpDTw9wnsH5iir98nRbOkMObWESHRNfd7CKCuzM

ERIC - Education Quarterly Review, 5(2), 588-599.
พระมหาเกริกเกียรติ
ไพศาลเจริญลาภ
6
1 มิ.ย. 65

https://anyflip.com/cspxm/mjnc/?fbclid=IwAR3DaLyD3Id6c_rUBDly3v7yZRiQ0wgOyLg3yrD-JAurm5FYaWXfnj6_H20

ERIC - Education Quarterly Review, 5(2), 533-543.
แมนมิตร อาจหาญ 6 1 มิ.ย. 65

https://anyflip.com/vibw/pipd/?fbclid=IwAR0F8OKpdJ0ykzg-ZrZB732mJPqICc5otY2haPeXz1FyzWAwa1cNk09Dn0g

ERIC - Education Quarterly Review 5(3), 97-109
ชารีวัฒน์ ถวิลวงษ์ 6 2 มิ.ย. 65

http://online.anyflip.com/giwtx/xhmd/mobile/?fbclid=IwAR1e4ix4K2uiiNb5cDRl9-2KfNt5TOZn4pOUoIe1AAxGhfw26WHHtLQD9OY

ERIC  - World Journal of Education, 12(3), 17-28
พระจักรพัชร์ หิรัญคำ 6 2 มิ.ย. 65

http://online.anyflip.com/giwtx/epln/mobile/?fbclid=IwAR1xIB0Z7KOg1RRsqCmvtkkRZCLBpQvZukbIfqBTIrL0GLDDQbWeqesI9Ww

ERIC - Education Quarterly Review, 5(3), 42-53.
พระมหาพิเชษฐ์ คำงาม 6 16 ส.ค.   ERIC - Education Quarterly Review, 5(3), 459-472,
พชร พรรธนประเทศ 6 16 ส.ค.   ERIC - Education Quarterly Review 5(3) 399-409
จิรศักดิ์ พูนวิเชียร 6 16 ส.ค.

http://online.anyflip.com/lwhoe/hzvl/mobile/?fbclid=IwAR3DaLyD3Id6c_rUBDly3v7yZRiQ0wgOyLg3yrD-JAurm5FYaWXfnj6_H20

ERIC - Education Quarterly Review, 5(3), 231-245
สราวุฒิ กุลแดง 6 17 ส.ค.

https://anyflip.com/vibw/piup/?fbclid=IwAR1pqfAec6LJsa2EvieZ7owzsmYcR0ioJVKUyRZ3OOUMFt-IxssD8zbzf-I

ERIC - Education Quarterly Review, 5(3), 372-386
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

ศิษย์เก่า มข.

คนึง สายแก้ว ถาวร คูณิรัตน์ จิรวรรณ เล่งพาณิชย์ อำนาจ ชนะวงศ์ อนันต์ งามสะอาด อาคม อึ่งพวง
ไชยา ภาวะบุตร   กัญญา โพธิวัฒน์ นิกัญชลา ล้นเหลือ แก้งเวียง นำนาผล ไกศิษฎ์ เปลรินทร์ กวินเกียรติ นนท์พละ
นภดล พูลสวัสดิ์ สุพจน์ ประไพเพ็ชร กิตต์กาญจน์ ปฏิพันธ์ ภิญโญ มนูศิลป์ พิธาน พื้นทอง พงษ์ธร สิงห์พันธ์
สมภาร ศิโล อภิสิทธิ์ บุญยา ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ แสงรุนีย์ มีพร สถาพร หยอมเอน ศิริ ถีอาสนา
วิชิต กัมมันตะคุณ พระมหาสาคร ภักดีนอก วงศ์วฤณ พิชัยลักษณ์ สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ สุรัตน์ ดวงชาทม สุเทพ บุญเติม
คมสันท์ ขจรปัญญาไพศาล ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข Thunyaporn Papholngam บรรจบ บุญจันทร์ ฉัตรชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ ชัชจริยา ใบลี
Tatphicha Nunta รัติพร ภาธรธุวานนท์ จารุวรรณ ประทุมศรี ดุสิต วิพรรณะ จตุรงค์ ธนะสีลังกูร โกวิท วัชรินทรางกูร
รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ วิลัยพร เสรีวัฒน์ พิมผกา ธรรมสิทธิ์ พัชรกฤษณ์ พวงนิล เพียงแข ภูผาย่าง พิสิฐ เทพไกวัล
พริ้มเพรา   วราพันธุ์พิพิธ อาภารัตน์ ราชพัฒน์ สายสมร ศักดิ์คำดวง สิทธิชัย สอนสุภี สุธาสินี แม้นญาติ ธนู ศิริจันทพันธ์
ศิริกุล นามศิริ สุดสวาท ประไพเพ็ชร Srimala Jatuporn อนันต์ พันนึก สัมฤทธิ์ กางเพ็ง สินติสุข ภูแสงโสม
ชยานนท์ มนเพียรจันทร์ สวัสดิ์ โพธิวัฒน์ วาทิต ระถี สุเมธ ปานะถึก พ็ญพร ทองคำสุก ยุวดี  ไวทยะโชติ
รัฐสภา พงษ์ภิญโญ  จินตนา ศรีสารคาม ดุสิต สมศรี เปรื่อง จันดา วาโร เพ็งสวัสดิ์ ณัฐพร
ปาริสา อร่ามเรือง ดวงนภา มกรานุรักษ์ กุหลาบ ปุริสาร สมจิต สงสาร ชีวิน อ่อนละออ ประยูร เจริญสุข
ดารุวรรณ ถวิลการ ประยุทธ์ ชูสอน ธรินธร นามวรรณ มนพ สกลศิลป์ศิริ ตวัญลักษณ์ พวงนิล มัณฑนา อินทุสมิต
เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ พงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว สมคิด สร้อยน้ำ วสันต์ สัตยคุณ

 

 

 

วารสารบริหารการศึกษา มข. 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

 

 11/01/2566