กรณีศึกษาวิทยานิพนธ์

หน้าหลัก หลักสูตร แผนการศึกษา ต่างประเทศ ตำรา วิชาการ นักศึกษา อาจารย์ แฟ้มภาพ

มมร. วิทยาเขตอีสาน

ดุษฎีบัณฑิต สอบจบ วิทยานิพนธ์ บทความวิทยานิพนธ์
พระมหาศุภชัย สุภกิจโจ (รุ่น 1) 23 พ.ค. 59 การพัฒนาห้องเรียนดิจิตอลที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม (Participatory Action Research: PAR) วารสารศึกษาศาสตร์ ม. นเรศวร. 20(2) เม.ย. - มิ.ย. 2561 (TCI 1)
ผศ. วิทูล ทาชา (รุ่น 1) 23 พ.ค. 59

การพัฒนาอีเลิร์นนิ่งเพื่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (PAR)

วารสารศึกษาศาสตร์ ม. นเรศวร. 27 (1) ม.ค. - มี.ค. 2561 (TCI 1)
อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์  (รุ่น 1) 24 พ.ค. 59 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Policy Research) วารสารครุศาสตร์ มรภ. มหาสารคาม. 13: 2 (25) ก.ค. - ธ.ค. 2559 (TCI 1)
วุฒิพงษ์ เทียมสุวรรณเลิศ (รุ่น 1) 22 ส.ค. 59 ตัวบ่งชี้สมรรถนะภาวะผู้นำสำหรับบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่ (Structural Relationship Model: SRM) วารสารศึกษาศาสตร์ ม. นเรศวร. 20 (3) ก.ค. - ก.ย. 2561 (TCI 1)
เรืองยศ แวดล้อม (รุ่น 1) 22  ส.ค.59 ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำแบบโลกาภิวัตน์สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (SRM) วารสารครุศาสตร์ มรภ มหาสารคาม. 13: 2 (25) ก.ค.-ธ.ค. 2559 (TCI 1)
พระจักรพล ป้องสิริ (รุ่น 1) 23 ส.ค. 59 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) วารสารศึกษาศาสตร์ ม. มหาสารคาม. 11(2) เม.ย. - มิ.ย. 2560 (TCI 1)
วุฒิชัย วรครบุรี (รุ่น 1) 17 พ.ย. 59 โปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดปัญหาเป็นฐานสำหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (R&D) วารสารศึกษาศาสตร์ มมส.  12(2) เมษายน-มิถุนายน 2561 (TCI 1)
เสาวลักษณ์ วรครบุรี (รุ่น 1) 17 พ.ย. 59 โปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดโครงงานเป็นฐานสำหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (R&D) วารสารสุทธิปริทัศน์ 31(99) กค. - กย. 2560 (TCI 1)
ขวัญใจ แก้วแสง (รุ่น 1) 18 พ.ย. 59 โปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานสำหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหา มกุฏราชวิทยาลัย (R&D) วารสารศึกษาศาสตร์ . มหาสารคาม 12(1) ม.ค. - มี.ค. 2561 (TCI 1)
กรรณิกา กันทำ (รุ่น 1) 18 พ.ย. 59 ตัวบ่งชี้ทักษะภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (SRM) วารสารศึกษาศาสตร์ ม. มหาสารคาม  12(2) เมษายน - มิถุนายน 2561 (TCI 1)
อัครเดช นีละโยธิน (รุ่น 2) 18 พ.ย. 59 ตัวบ่งชี้ทักษะนักเรียนศตวรรษที่ 21 สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (SRM) วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มรภ. อุบลราชธานี. 17(1) กย.-ธค. 2561. (TCI 1)
ภัทรพร อรัญมาลา (รุ่น 2) 04 มี.ค. 60

โปรแกรมพัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟในสถานศึกษาขั้นพื้นฐ (R&D)

วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มรภ. อุบลราชธานี 18(1) มกราคม - เมษายน 2561 (TCI 1)
จันทร์นภาเพ็ญ ทินราช (รุ่น 2) 04 มี.ค. 60 การยกระดับมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแวงอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น (PAR) วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มรภ. อุบลราชธานี 18(1) มค. - เม.ย. 2561 (TCI 1)
พระมหาชนะ ชัยชนะ (รุ่น 2) 04 มี.ค. 60

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐานในโรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจจิมเชียงยื (PAR)

วารสารศึกษาศาสตร์ ม. มหาสารคาม 12(3) กรกฎาคม - กันยายน 2561 (TCI 1)
วัสนัย ล้นเหลือ (รุ่น 2) 20 มี.ค. 60 ตัวบ่งชี้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน: โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (SRM) วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม (ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 8(1) มค. เม.ย. 2561 (TCI 1)
สุทธิพงษ์ ทะกอง (รุ่น 2) 20 มี.ค. 60 ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงคุณธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน: โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (SRM) วารสาร ม. นครพนม (ฉบบมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)  8(1) มค. - เมย. 2561 (TCI 1)
วีระพล ภูวนนท์ (รุ่น 2) 27  พ.ค. 60

การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติเพื่อการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ สำหรับบุคลากรในสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น (PAR)

วารสารศึกษาศาสตร์ ม. มหาสารคาม 12(3) กรกฎาคม - กันยายน 2561 (TCI 1)

อัจจชิญา สงวนศรีพิสุทธิ์ (รุ่น 2)

05 ม.ค. 60

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

วารสารศึกษาศาสตร์ ม. มหาสารคาม 14(1), มกราคม - มีนาคม 2563 (TCI 1 มีหนังสือตอบรับ)
วาราดา ปวีณวัชร์ (รุ่น 3) 4 มิ.ย. 61 ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำแบบยั่งยืนสำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา: การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ERIC's Journal of  International Education Studies  Vol.  11 No.  12, December 2018, and Online published in November 2018.
ณภูผา โพธิมา (รุ่น 3) 4 มิ.ย. 61 โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลสำหรับครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ERIC's Journal of  International Education Studies  Vol.  11 No. 11, November 2018,  and Online published in October 2018.
เอมจิตร สมสืบ (รุ่น 3) 5 มิ.ย. 61 ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา: การพัฒนาและการทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ERIC's Journal of  International Education Studies  Vol. 12  No.  1 January 2019, and Online published in December 2018.
กลมเกลียว มาเวียง (รุ่น 3) 5 มิ.ย. 61 ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำอุดมปัญญาสำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา: การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ERIC's Journal: International Education Studies. Vol 11 No. 11 November 2018. Online published in October 2018.
วัลลภ ภูจอมจิตร (รุ่น 3) 6 มิ.ย. 61 ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงบันดาลใจสำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา: การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ERIC's Journal of  International Education Studies  Vol.  11 No.  12, December 2018, and Online published in November 2018.
จิรวุฒิ คุวานันท์ (รุ่น 3) 2 ก.ค. 61

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต 14(1) มกราคม - มิถุนายน 2563 (TCI 1)
อาริยา ธีรธวัช (รุ่น 3) 2 ก.ค. 61

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สำหรับครู ในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 23(1) มกราคม - มีนาคม 2564 (ATC & TCI 1 )
ชวลิต รอบรู้ (รุ่น 2)

2 พ.ย. 61

รวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความมีประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่ง สังกัดกองการศึกษาทศบาลตำบลนาโป่ง จังหวัดเลย

 
       
       

 

ศิษย์เก่า มข.

 

หน้าหลัก หลักสูตร แผนการศึกษา ต่างประเทศ ตำรา วิชาการ นักศึกษา อาจารย์ แฟ้มภาพ
ฉบับสมบูรณ์ เค้าโครง สอบจบ ฉบับสมบูรณ์ เค้าโครง สอบจบ
Policy     Future    
คนึง สายแก้ว   ppt. พระมหาสาคร ภักดีนอก ppt. ppt.
ไชยา ภาวะบุตร       ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข    
นภดล พูลสวัสดิ์   ppt. Evaluation    
สมภาร ศิโล     รัติพร ภาธรธุวานนท์    
วิชิต กัมมันตะคุณ     วิลัยพร เสรีวัฒน์ ppt ppt.
คมสันท์ ขจรปัญญาไพศาล     Indicator    
Tatphicha Nunta     อาภารัตน์ ราชพัฒน์  

ppt.

รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ppt.   สุดสวาท ประไพเพ็ชร    
พริ้มเพรา   วราพันธุ์พิพิธ     SEM    
PAR     สวัสดิ์ โพธิวัฒน์    
ศิริกุล นามศิริ 1     3 ppt. สมคิด สร้อยน้ำ    
ชยานนท์ มนเพียรจันทร์ ppt. ppt. มัณฑนา อินทุสมิต    
รัฐสภา พงษ์ภิญโญ  ppt. ppt สัมฤทธิ์ กางเพ็ง    
R&D     พ็ญพร ทองคำสุก    
จินตนา ศรีสารคาม     จิรวรรณ เล่งพาณิชย์ ppt. ppt.
อนันต์ พันนึก     นิกัญชลา ล้นเหลือ    
สุเมธ ปานะถึก     กิตต์กาญจน์ ปฏิพันธ์

ppt.

ppt.

ถาวร คูณิรัตน์

ppt.

ppt ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ    
Grounded     วงศ์วฤณ พิชัยลักษณ์    
กัญญา โพธิวัฒน์ ppt. ppt. Cross Cultural    
สุพจน์ ประไพเพ็ชร     Thunyaporn Papholngam    
อภิสิทธิ์ บุญยา   ppt.      
อำนาจ ชนะวงศ์ อนันต์ งามสะอาด อาคม อึ่งพวง ดารุวรรณ ถวิลการ ดุสิต สมศรี จารุวรรณ ประทุมศรี
แก้งเวียง นำนาผล ไกศิษฎ์ เปลรินทร์ กวินเกียรติ นนท์พละ เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ กุหลาบ ปุริสาร พิมผกา ธรรมสิทธิ์
ภิญโญ มนูศิลป์ พิธาน พื้นทอง พงษ์ธร สิงห์พันธ์ ประยุทธ์ ชูสอน เปรื่อง จันดา สายสมร ศักดิ์คำดวง
แสงรุนีย์ มีพร สถาพร หยอมเอน ศิริ ถีอาสนา สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ สมจิต สงสาร Srimala Jatuporn
สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ สุรัตน์ ดวงชาทม สุเทพ บุญเติม ธรินธร นามวรรณ วาโร เพ็งสวัสดิ์ วาทิต ระถี
บรรจบ บุญจันทร์ ฉัตรชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ ชัชจริยา ใบลี เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ ชีวิน อ่อนละออ ดวงนภา มกรานุรักษ์
ดุสิต วิพรรณะ จตุรงค์ ธนะสีลังกูร โกวิท วัชรินทรางกูร มนพ สกลศิลป์ศิริ ณัฐพร ปาริสา อร่ามเรือง
พัชรกฤษณ์ พวงนิล เพียงแข ภูผาย่าง พิสิฐ เทพไกวัล พงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว ประยูร เจริญสุข สินติสุข ภูแสงโสม
สิทธิชัย สอนสุภี สุธาสินี แม้นญาติ ธนู ศิริจันทพันธ์ ตวัญลักษณ์ พวงนิล วสันต์ สัตยคุณ ยุวดี  ไวทยะโชติ

วารสารบริหารการศึกษา มข. 
(กรณีศึกษาแนวการเขียนบทความวิจัย)

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
 

 13/02/2562