ประชาสัมพันธ์

มมร. รับสมัครนักศึกษาใหม่ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ของทุกปี

 

หน้าหลัก หลักสูตร แผนการศึกษา วิทยานิพนธ์ ตำรา  วิชาการ นักศึกษา อาจารย์ แฟ้มภาพ
 

โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ

1)  โครงการสำหรับนักศึกษารุ่น 1      (แผนที่การเดินทาง)

2) ร่างโครงการสำหรับนักศึกษารุ่น 2

3) แผนการจัด workshop และ English Training รุ่น 2

**************************************

Intensive Workshop & English Training Course
โดยวิทยากรชาวต่างประเทศ รุ่นละ 2 ครั้ง

ภาคเรียนที่ 1
  1. Intensive workshop - September 2-6, 2013 at MBU Isan Campus for 15 students
  2. Intensive workshop - September 9-13, 2013 at MBU Central Campus for 20 students
  3. English Training Course - September 16-20, 2013 at MBU Central Campus for 35 students, combined from Isan and Central Campuses

Professor Dr. Forrest W. Parkay
College of Education, Washington State University, U.S.A.        

          Certificate1     Certificate2        Certificate3                                

ภาคเรียนที่ 2
  1. Intensive workshop - January 13-17, 2014 at MBU Isan Campus for 15 students
  2. Intensive workshop - January 20-24, 2014 at MBU Central Campus for 20 students
  3. English Training Course - January 27-31, 2014 at MBU Central Campus for 35 students, combined from Isan and Central Campuses

Professor Emeritus Dr. Merrill M. Oaks
Professor Dr. Muriel K. Oaks. 
College of Education, Washington State University,  U.S.A.

 

 

 

 

 

updated ----  10/02/2557