ประชาสัมพันธ์
 

หน้าหลัก หลักสูตร + มคอ. แผนการศึกษา วิทยานิพนธ์ ตำรา  วิชาการ นักศึกษา อาจารย์ แฟ้มภาพ

 

โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ
1) โครงการเสริมสร้างวิสัยทัศน์สากล ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษารุ่น 1             วุฒิบัตร
2) โครงการเสริมสร้างวิสัยัทัศน์สากล ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษารุ่น 2             วุฒิบัตร
3) แผนการจัด workshop และ English Training ของแต่ละรุ่น

USA. Trip for 2016

European Trip
 

ภาคเรียนที่ 1
  1. Intensive workshop - MBU Isan Campus
  2. Intensive workshop - MBU Central Campus
  3. English Training Course - MBU Central Campus, combined from Isan and Central

Professor Dr. Forrest W. Parkay
College of Education, Washington State University, U.S.A.        

ภาคเรียนที่ 2
  1. Intensive workshop - MBU Central Campus
  2. Intensive workshop - MBU Isan Campus
  3. English Training Course - MBU Central Campus, combined from Isan and Central

Professor Emeritus Dr. Merrill M. Oaks
Professor Dr. Muriel K. Oaks. 
College of Education, Washington State University,  U.S.A.

 

 

 

 

updated ----  10/02/2557