ประชาสัมพันธ์
 

หน้าหลัก หลักสูตร แผนการศึกษา วิทยานิพนธ์ ตำรา  วิชาการ นักศึกษา อาจารย์ แฟ้มภาพ

 

โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ
1) โครงการเสริมสร้างวิสัยทัศน์สากล ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษารุ่น 1             วุฒิบัตร
2) โครงการเสริมสร้างวิสัยัทัศน์สากล ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษารุ่น 2             วุฒิบัตร
3) แผนการจัด workshop และ English Training ของแต่ละรุ่น

** ใหม่ ----  แผนการเดินทางสหรัฐอเมริกา สำหรับนักศึกษารุ่น 3

ภาคเรียนที่ 1
  1. Intensive workshop - MBU Isan Campus
  2. Intensive workshop - MBU Central Campus
  3. English Training Course - MBU Central Campus, combined from Isan and Central

Professor Dr. Forrest W. Parkay
College of Education, Washington State University, U.S.A.        

ภาคเรียนที่ 2
  1. Intensive workshop - MBU Central Campus
  2. Intensive workshop - MBU Isan Campus
  3. English Training Course - MBU Central Campus, combined from Isan and Central

Professor Emeritus Dr. Merrill M. Oaks
Professor Dr. Muriel K. Oaks. 
College of Education, Washington State University,  U.S.A.

 

 

 

 

เราเริ่มปรับปรุงหลักสูตรใหม่กันแล้ว !!!

ร่างหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 2558

สรุปประเด็นสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาของกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

สรุปประเด็นสำคัญเพื่อเพื่อประกอบการพิจารณาของกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

คำอธิบายอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสัมพันธ์

แบบประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรเดิม

แบบประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรปรับปรุงใหม่

updated ----  10/02/2557