ตำราและแหล่งสืบค้น

 

หน้าหลัก หลักสูตร ประเด็นวิจัย แผนการศึกษา วิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา อาจารย์ แฟ้มภาพ

 

ตำราประจำศูนย์วิชาการของสาขาวิชา

A-Educational Administration & Leadership

B-Principal & Teacher

C-School & University & International

D-Research

E-Issue

แหล่งสืบค้นข้อมูลสำนักพิมพ์
และวารสารต่างประเทศ

Rougledge_1       
Routledge_2        
Jossey-Bass
         
Harvard Education Press   
         
Open University Press
      
John Willey & Sons      
Pyrczak_1        
Pyrczak_2    
     
Information Age Publishing    
    
ASCD        
Peter Lang    
        
Elsevier  
      
Stylus Publishing           
Guilford Press         
SAGE              
SAGE_2

SAGE_3               
Corwin_1               
corwin._2             
Questia        
Pearson     
Pearson_2         
University of Ulberta Liabries                

Grand Valley University        
University of Thomas              
Amazon.com               
Access my Libray   
     
International Journal List

แหล่งสืบค้นข้อมูลสำนักพิมพ์และวารสารในประเทศ

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
สำนักพิมพ์ซีเอ็ด     
วัฒนาพานิชสำราญราษฏร์
ไทยวัฒนาพานิช        
สำนักพิมพ์อรุณอัมรินทร์         
ารสารทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 

 

 

updated 01/05/2566