อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน

 

หน้าหลัก หลักสูตร แผนการศึกษา วิทยานิพนธ์ ตำรา วิชาการ นักศึกษา ต่างประเทศ แฟ้มภาพ

 

 


 

พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.
รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตอีสาน
08-3149-3809

sakorn2514@gmail.com

http://sakorn.edu


 

พระครูธรรมาภิสมัย, ดร.
ผอ. ศูนย์บริการวิชาการ
086-789-6274

chaisamai@hotmail.com

http://samai.edu


พระมหาศุภชัย สุภกิจโจ, ดร.
ผอ. วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน
089-710-5311


รศ.ดร. วิโรจน์ สารรัตนะ

083-148-7478

wirsan@kku.ac.th   http://wirot.edu


ผศ. ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
089-840-1448
paisan_s@kku.ac.th


ผศ. ดร. วิทูล ชาทา
หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา
085-753-4237

 


 

Professor Dr. Forrest W. Parkay
อาจารย์พิเศษ
College of Education,
Washington State University, U.S.A.
fwparkay@wsu.edu


Professor Emeritus Dr. Merrill M. Oaks
อาจารย์พิเศษ
College of Education,
Washington State University, U.S.A.
arboc94@gmail.com


Professor Dr. Muriel K. Oaks
อาจารย์พิเศษ
Former
Dean, Extended University Services

Washington State University, U.S.A.
moaks2@gmail.com
พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.
 

รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตอีสาน
 

083-149-3809

 

updated 06/10/2561