หลักสูตร

 

หน้าหลัก ต่างประเทศ แผนการศึกษา วิทยานิพนธ์ ตำรา วิชาการ นักศึกษา อาจารย์ แฟ้มภาพ

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555) เป็นหลักสูตรปกติ (regular program) แบบ 2.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร และรายวิชา  ดังนี้

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า   63  หน่วยกิต

1)  หมวดวิชาบังคับ  18  หน่วยกิต         

2)  หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต

3)  ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

1) วิพากษ์การศึกษาไทยในสังคมโลกและภูมิภาค (Critique of Thai Education in Global and Regional Society)

2) ทฤษฎีและแนวโน้มเพื่อการบริหารการศึกษา (Theory and trend for Educational Administration)

3) พุทธศาสนากับการบริหารการศึกษา (Buddhism and Educational Administration)

4) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารการศึกษา (Moral, Ethics, and Code of Professional Ethics for

     Educational Administrators)

5) การวิจัยทางการบริหารการศึกษา  (Research in Educational Administration)  

6) ผู้บริหารการศึกษาไทยในสังคมโลกและภูมิภาค  (Thai Educational Administrators in the Global and regional Society)

หมวดวิชาเลือก

ให้เลือกวิชาตามความถนัด ความสนใจ หรือความจำเป็นในการทำดุษฎีนิพนธ์ ตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนด นอกจากนี้อาจเลือกวิชาอื่นในระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หรือรายวิชาอื่นในระดับบัณฑิตศึกษาจะเปิดเพิ่มเติมในภายหลัง หรือของมหาวิทยาลัยอื่น ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดังนี้

1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา (Human Resources Administration in Education)

2) มนุษยสัมพันธ์กับพฤติกรรมองค์การทางการศึกษา (Human Relations and Organizational Behavior in Education)

3) การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา   (Professional Development in Education)

4) การพัฒนาคุณภาพของครูและผู้บริหารสถานศึกษา (Improving Teacher and School Principal Quality)

5) ภาวะผู้นำเพื่อการเรียนรู้   (Leadership for Learning)

6) การวิเคราะห์และประเมินนโยบายทางการศึกษา  (Educational Policy Analysis and Evaluation)

7) การเปลี่ยนแปลงองค์การทางการศึกษา (Educational Organization Change)

8) การบริหารและการนำสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ  (Managing and Leading School to Success)

9) การพัฒนาเค้าโครงวิจัยทางการบริหารการศึกษา (Research Proposal Development in Educational Administration)

10) การศึกษาอิสระทางการบริหารการศึกษา (Independent Study  in Educational Administration)

11) สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา (Advanced Statistics for Research in Educational Administration)

12) สถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัย   (Statistical Analysis for Research)

ดุษฎีนิพนธ์   36 หน่วยกิต

 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 

กรณีที่นักศึกษาสำเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ทางการศึกษาจะต้องศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต

พื้นฐานการศึกษา (Fundamental of Educational )

พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา (Fundamental of Educational Administration)

เงื่อนไขของหลักสูตร

ผู้เข้าศึกษาซึ่งสำเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ที่ไม่ใช่ทางการศึกษา จะต้องศึกษาราย 

   วิชาพื้นฐานทางการศึกษา และรายวิชาพื้นฐานทางการบริหารการศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต

ผู้เข้าซึ่งสำเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางการศึกษา แต่ไม่ใช่ทางการบริหารการ

   ศึกษา จะต้องศึกษาราย วิชาพื้นฐานทางการบริหารการศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต

 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 

updated 19/07/2561