หลักสูตร

 

หน้าหลัก ประเด็นวิจัย แผนการศึกษา วิทยานิพนธ์ ตำรา วิชาการ นักศึกษา อาจารย์ แฟ้มภาพ

 

สำนักงาน ก. พ. รับรองหลักสูตร

No description available.

 

คุรุสภารับรองใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา และ ผู้บริหารการศึกษา

http://news.ksp.or.th/EDU_STD/5MNG_PhD.pdf

 

โครงสร้างหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563

 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

 • พื้นฐานทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา

หมวดวิชาบังคับ

 

วิชาบังคับพื้นฐาน

 • การวิจัยทางการบริหารการศึกษา

 • ทฤษฎีและการปฏิบัติกรรมฐาน

 • สัมมนาสารัตถะในพระไตรปิฎก

วิชาบังคับเฉพาะสาขา

 • วิพากษ์การศึกษาไทยในสังคมโลกและภูมิภาค

 • แนวโน้มและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา

 • การวิเคราะห์หลักพุทธศาสนาเพื่อการบริหารการศึกษา

 • ภาวะผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง

วิชาบังคับปฏิบัติการวิชาชีพ

 • การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

หมวดวิชาเลือก

 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฯ

 • มนุษยสัมพันธ์กับพฤติกรรมองค์การฯ

 • การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา

 • การพัฒนาคุณภาพของครูและผู้บริหาร

 • ภาวะผู้นำเพื่อการเรียนรู้

 • การเปลี่ยนแปลงองค์การทางการศึกษา

 • การบริหารและการนำสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ

 • การวิเคราะห์และประเมินนโยบายทางการศึกษา

 • การพัฒนาเค้าโครงวิจัยทางการบริหารการศึกษา

 • การศึกษาอิสระทางการบริหารการศึกษา

 • การจัดการความรู้และการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้

 • การบริหารเชิงกลยุทธ์ทางการศึกษา

ดุษฎีนิพนธ์

 

 

updated 05/05/2566