แผนการเรียนและอาจารย์ผู้สอน

 

หน้าหลัก หลักสูตร ต่างประเทศ วิทยานิพนธ์ ตำรา วิชาการ นักศึกษา อาจารย์ แฟ้มภาพ

 

ปีที่ /ภาคเรียนที่

วันเสาร์

วันอาทิตย์

ปีที่ 1

09.00-12.00

13.00-16.00

09.00-12.00

13.00-16.00

18.00-21.00

ภาคเรียนที่ 1

สิงหาคม พฤศจิกายน

วิพากษ์การศึกษาไทยในสังคมโลกและภูมิภาค

 

พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.

ผศ. ดร. วิทูล ทาชา

แนวโน้มและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา

 

รศ. ดร. วิโรจน์ สารรัตนะ

 

การวิจัยทางการบริหารการศึกษา

 

ผศ. ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย

รศ. ดร. วิโรจน์ สารรัตนะ

สัมมนาสารัตถะในพระไตรปิฎก

 

 

พระครูธรรมาภิสมัย, ดร.

พระมหาศุภชัย ศุภกิจโจ, ดร.

ทฤษฎีและการปฏิบัติกรรมฐาน

 

 

พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.

พระครูธรรมาภิสมัย, ดร.

พระมหาศุภชัย ศุภกิจโจ,ดร.

ภาคเรียนที่ 2

มกราคม เมษายน

การวิเคราะห์หลักพุทธศาสนาเพื่อการบริหารการศึกษา

 

 

พระครูธรรมาภิสมัย, ดร.

พระมหาศุภชัย ศุภกิจโจ, ดร.

พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา

 

 

 

พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.

ผศ. ดร. วิทูล ทาชา

ภาวะผู้นำเพื่อการเรียนรู้

(วิชาเลือก)

 

 

ผศ. ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย

รศ. ดร. วิโรจน์ สารรัตนะ

การพัฒนาเค้าโครงวิจัยทางการบริหารการศึกษา (วิชาเลือก)

 

รศ. ดร. วิโรจน์ สารรัตนะ

 

 

ปีที่ 2

 09.00-12.00

 13.00-16.00

 09.00-12.00

 

 

ภาคเรียนที่ 1

สิงหาคม พฤศจิกายน

ภาวะผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง

 

 

พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.

ผศ. ดร. วิทูล ทาชา

 

การศึกษาอิสระทางการบริหารการศึกษา (วิชาเลือก)

 

 

รศ. ดร. วิโรจน์ สารรัตนะ

 

 

 

พื้นฐานทางการศึกษา

 

 

 

พระครูธรรมาภิสมัย, ดร.

พระมหาศุภชัย ศุภกิจโจ, ดร.

 

การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ บริหารการศึกษา (ในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา)

พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.

พระครูธรรมาภิสมัย, ดร.

พระมหาศุภชัย ศุภกิจโจ, ดร.

รศ. ดร. วิโรจน์ สารรัตนะ

ผศ. ดร. วิทูล ทาชา

 

 

 

พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร. 

พระครูธรรมาภิสมัยดร. 

พระมหาศุภชัย สุภกิจโจ, ดร.

รศ.ดร. วิโรจน์ สารรัตนะ

ผศ. ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย

ผศ. ดร. วิทูล ชาทา

หมายเหตุ

สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination: Q. E.) ในภาคเรียนที่ 2 ของปีที่ 2

ลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ ในภาคเรียนที่ 2 ของปีที่ 2 และภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 เสริมด้วย  English Training (5 วัน) และ Intensive Workshop  (5 วัน) โดย  Prof. Dr. Forrest W. Parkay

ภาคเรียนที่ 2 เสริมด้วย  English Training (5 วัน) และ Intensive Workshop  (5 วัน) โดย Prof. Emeritus Dr. Merrill M. Oaks and Prof. Dr. Muriel K. Oaks

 

 

updated 21/07/2561